Wednesday, February 12, 2014

ಬಯಲು ಕಡೆ ಹೊಂಟಿದ್ದೆ! ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯಲ್ಲೆ!


ನಮ್ಮದು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಗೆ 
ಸರಿ ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪಕಾರಕ್ಕೆ
ರಾಶಿ ಟೈಂ ಬೇಕಾಗ್ತು! 
ಬ್ಯಾರೆದು ಹಾಂಗಲ್ಲ! 
ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ
ಖರ್ಚಿಗೆ ಸಾಕಪ್ಪಷ್ಟು ಅರ್ಥ 
ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತು! 


ಅರ್ಥ ಅಪ್ಪದು ಅಷ್ಟು 
ಸುಲಭ ಅಲ್ದೋ ತಮಾ! 
ಒಳಗೆ ಇಳಿಯವ್ವು.... 
ಇಳ್ಕೋತಾ ಇಳ್ಕೋತಾ ಹೋದಾಂಗೆ 
ಅಂತ ಪಾರ್ ಹರೀತಿಲ್ಲೆ!
ಅದು ಅಪ್ಪಕಾರಕ್ಕೆ ಕೂದ್ಲೆಲ್ಲ
ಹಣ್ಣಾಗಿರ್ತು!ತಲೆ 
ಎಲ್ಲಾ ಕರಡ!
ಕಾಂಬ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡ!


ಆವಾಗ ಒಳಗೆ ಬೆಳಕು
ಹರೀತು!ದಾರಿ 
ಕಾಂಬಲ್ಲೆ ಹಂಕ್ತು! 
ನಡ್ಯಲ್ಲೆ ತಾಕತ್ತು 
ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲೆ! ಮೂರು ಕಾಲು ಬೇಕಾಗ್ತು!


ಅದ್ಕೆ ಹೇಳದು ಪ್ರಾಯ
ಇಪ್ಪ ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರ 
ಬಯಲಾಗವು! ಪ್ರಾಯ 
ಸೋತ್ ಮ್ಯಾಲೆ 
ಆಳಕ್ಕಿಪ್ಪ ಕೊಡ್ಲಾಗವು!
ಅದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು 
ಮೊದ್ಲು ಸಡ್ಲಾಗವು!


ಲೀನ ಅಪ್ಪಕಾರಕ್ಕೆ 
ನಾ ಮೊದ್ಲು ನೀ ಆಗವ್ವು!
ನೀ..... ನೋ ಆಗವ್ವು!
ನೋ.....ನೌ ಆಗಿ ನಃ 
ಆದಾಗ ಲೀ ನಲ್ಲಿನ ನೀಲಿ 
ಬಿಳಿಯಾಗಿ ಬಯಲಾಗಿರ್ತು!


ನೀ ಅಪ್ಪಕಿರೆ ಮೂರ್ಕಾಲು 
ಎರ್ಡ್ ಕೈ ತಲ್ಲೀನಾಗವು ಆವಾಗ ಕೈಯೂ ಇಲ್ಲೆ....
ಕಾಲೂ ಇಲ್ಲೆ.....ಕೋಲೂ ಇಲ್ಲೆ....
ಕಾಲಾನೂ ಇಲ್ಲೆ! 
ಎಲ್ಲಾ ಬಟಾ ಬಯಲು! 


ಈಗ ಬರ್ತೆ! ಬಯಲು ಕಡೆ
ಹೊಂಟಿದ್ದೆ!ಮೀನಾ ಹಿಡಿಯಲ್ಲೆ!

-ವಸಂತ
6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2014

No comments:

Post a Comment